Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 • Artikel   1 - Definities
 • Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
 • Artikel   3 - Toepasselijkheid
 • Artikel   4 - Het aanbod
 • Artikel   5 - De overeenkomst
 • Artikel   6 - Herroepingsrecht
 • Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 • Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 • Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 • Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 11 - De prijs en tarieven
 • Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
 • Artikel 13 - Levering en uitvoering
 • Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 • Artikel 15 - Betaling
 • Artikel 16 - Klachtenregeling
 • Artikel 17 - Geschillen
 • Artikel 18 - Branchegarantie
 • Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 • Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 

1. Definities

 • Aanvullende overeenkomst: Een aanvullende overeenkomst verwijst naar een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand. Deze zaken, digitale inhoud en/of diensten worden geleverd door I-Focus of door een derde partij op basis van een overeenkomst tussen die derde partij en I-Focus.
 • Bedenktijd: De bedenktijd is de periode waarin de consument het recht heeft om zijn herroepingsrecht uit te oefenen.
 • Consument: Onder de term "consument" verstaan we een natuurlijke persoon die handelt voor persoonlijke doeleinden en niet voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 • Dag: Met "dag" bedoelen we een kalenderdag.
 • Digitale inhoud: Digitale inhoud verwijst naar gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd.
 • Duurovereenkomst: Een duurovereenkomst is een overeenkomst die tot doel heeft om gedurende een bepaalde periode regelmatig zaken, diensten en/of digitale inhoud te leveren.
 • Duurzame gegevensdrager: Een duurzame gegevensdrager is een hulpmiddel, zoals bijvoorbeeld e-mail, dat de consument of I-Focus in staat stelt om informatie die persoonlijk aan hem is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een passende periode mogelijk maakt. Hierbij wordt ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk gemaakt.
 • Herroepingsrecht: Het herroepingsrecht is het recht van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Ondernemer: De ondernemer, oftewel I-Focus, is de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aanbiedt aan consumenten.
 • Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst op afstand betreft een overeenkomst die tussen I-Focus en de consument wordt gesloten via een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten. Hierbij wordt tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruikgemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Modelformulier voor herroeping: Het modelformulier voor herroeping, te vinden in Bijlage I van deze voorwaarden, is het Europese modelformulier voor herroeping. Het is niet nodig om Bijlage I ter beschikking te stellen als de consument geen herroepingsrecht heeft met betrekking tot zijn bestelling.
 • Techniek voor communicatie op afstand: Onder een techniek voor communicatie op afstand verstaan we een middel waarmee het mogelijk is om een overeenkomst te sluiten zonder dat de consument en I-Focus gelijktijdig in dezelfde ruimte aanwezig hoeven te zijn.

 

Artikel 2 - Identiteit van I-Focus

Hieronder vindt u de identificatiegegevens van I-Focus:

 • Commerciële naam: I-Focus Coaching
 • Officiële naam: Isabel De Beule BV
 • Maatschappelijke zetel: Sint-Margaretaplein 13, 2880 Bornem, België
 • E-mailadres: info@ifocus-coaching.be
 • BTW-nummer: BE0767.452.122

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van kracht voor elk aanbod dat I-Focus doet en voor elke overeenkomst op afstand die tot stand komt tussen I-Focus en de consument. Voordat een overeenkomst op afstand wordt afgesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet haalbaar is, zal I-Focus voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand aangeven op welke manier de algemene voorwaarden bij I-Focus kunnen worden ingezien, en dat ze op verzoek van de consument zo snel mogelijk kosteloos worden verstrekt.
 • In het geval dat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het voorgaande lid en vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand, de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch aan de consument worden verstrekt op een manier die de consument eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand worden aangegeven waar de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden geraadpleegd en dat ze op verzoek van de consument elektronisch of op andere wijze kosteloos zullen worden verstrekt.
 • In situaties waarin naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid op overeenkomstige wijze van toepassing. De consument kan zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden altijd beroepen op de bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 • Bij I-Focus wordt elk aanbod zorgvuldig samengesteld en gepresenteerd aan onze klanten. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of specifieke voorwaarden met zich meebrengt, wordt dit duidelijk vermeld in het aanbod zelf.
 • Onze aanbiedingen omvatten een gedetailleerde en nauwkeurige beschrijving van de producten, digitale inhoud en/of diensten die we aanbieden. Deze beschrijving is gedetailleerd genoeg zodat u als consument een goede beoordeling kunt maken van wat wij aanbieden. Als we afbeeldingen gebruiken, streven we ernaar dat deze een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de producten, diensten en/of digitale inhoud die we aanbieden. Het is belangrijk op te merken dat duidelijke vergissingen of fouten in het aanbod de ondernemer niet verplichten tot nakoming ervan.
 • Elk aanbod dat we presenteren, bevat informatie die het voor de consument helder maakt wat de rechten en verplichtingen zijn die verbonden zijn aan de aanvaarding van het aanbod. Wij streven naar volledige transparantie, zodat onze klanten goed geïnformeerd zijn voordat ze een beslissing nemen.

 

Artikel 5 - Het sluiten van de overeenkomst

 • Bij I-Focus wordt de overeenkomst gesloten op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de gestelde voorwaarden, met inachtneming van hetgeen vermeld staat in lid 4.
 • Wanneer de consument het aanbod via elektronische weg aanvaardt, bevestigt I-Focus onmiddellijk langs dezelfde weg de ontvangst van deze aanvaarding. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door I-Focus is bevestigd, behoudt de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 • Bij elektronisch tot stand gekomen overeenkomsten neemt I-Focus passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische gegevensoverdracht te beveiligen en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Als elektronische betaling mogelijk is, zullen er geschikte veiligheidsmaatregelen worden genomen.
 • I-Focus behoudt zich het recht voor om binnen de wettelijke kaders te onderzoeken of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en om alle relevante feiten en factoren te evalueren die van belang zijn voor het aangaan van de overeenkomst op afstand. Als I-Focus op basis van dit onderzoek redelijke gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, kan zij gemotiveerd een bestelling of aanvraag weigeren of bijzondere voorwaarden stellen.
 • Bij de levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument zal I-Focus de volgende informatie verstrekken, schriftelijk of op een manier die door de consument toegankelijk kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
  • Het adres van de vestiging van I-Focus waar de consument terecht kan met klachten.
  • De voorwaarden en procedure voor het uitoefenen van het herroepingsrecht, of een duidelijke vermelding als het herroepingsrecht niet van toepassing is.
  • Informatie over garanties en service na aankoop.
  • De prijs, inclusief belastingen, van het product, de dienst of de digitale inhoud, en indien van toepassing, de kosten van aflevering, en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.
 • De vereisten voor het opzeggen van de overeenkomst als deze een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 • Indien de consument een herroepingsrecht heeft, zal het modelformulier voor herroeping worden verstrekt.
 • In het geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Het herroepingsrecht

 • Bij I-Focus begrijpen we het belang van uw tevredenheid. Daarom bieden we u de mogelijkheid om een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product of dienst binnen een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. We kunnen u vragen naar de reden voor herroeping, maar we zullen u niet verplichten om uw redenen kenbaar te maken.
 • Voor producten geldt dat de bedenktijd begint op de dag nadat u, of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. Als u in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld, begint de bedenktijd op de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. In het geval van producten die in verschillende zendingen of onderdelen worden geleverd, begint de bedenktijd op de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode begint de bedenktijd op de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 • Voor diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, geldt dat de bedenktijd begint op de dag na het sluiten van de overeenkomst. U heeft het recht om deze overeenkomsten binnen de gestelde bedenktijd te ontbinden zonder opgave van redenen.
 • In gevallen waarin de ondernemer u niet heeft geïnformeerd over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping, wordt de bedenktijd verlengd. Als de ondernemer deze informatie binnen twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd verstrekt, loopt de bedenktijd af 14 dagen na de dag waarop u deze informatie heeft ontvangen.

 


Artikel 7 - Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

 • Bij I-Focus hechten we waarde aan uw tevredenheid en verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking gedurende de bedenktijd. U mag het product uitpakken in de mate die nodig is om de aard, kenmerken en werking ervan vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product behandelt zoals u dat in een fysieke winkel zou doen, waarbij u het product kunt hanteren en inspecteren.
 • U bent als klant alleen aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product als deze waardevermindering het gevolg is van het gebruik van het product dat verder gaat dan wat is toegestaan in lid 1.
 • Indien I-Focus u niet alle wettelijk verplichte informatie heeft verstrekt over het herroepingsrecht vóór of bij het sluiten van de overeenkomst, bent u als klant niet aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. We willen ervoor zorgen dat u volledig geïnformeerd bent over uw rechten en verplichtingen.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en de kosten

 • Bij I-Focus kunt u eenvoudig gebruikmaken van uw herroepingsrecht. Als u besluit om van dit recht gebruik te maken, dient u dit binnen de bedenktermijn kenbaar te maken aan I-Focus. Dit kan worden gedaan door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere duidelijke en ondubbelzinnige wijze.
 • Vervolgens heeft u 14 dagen de tijd, vanaf de dag volgend op uw melding, om het product terug te sturen of te overhandigen aan I-Focus of een gemachtigde van I-Focus. Als I-Focus heeft aangeboden het product zelf op te halen, hoeft u het product niet terug te sturen. U heeft echter de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als u het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
 • Wanneer u het product terugstuurt, dient u dit te doen met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking, en conform de redelijke en duidelijke instructies die door I-Focus zijn verstrekt.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij u als klant. U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als I-Focus heeft aangegeven de kosten zelf te dragen, hoeft u de kosten voor het terugzenden niet te dragen.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van I-Focus bij herroeping

 • Bij I-Focus streven we naar een vlotte afhandeling van herroepingen. Als I-Focus het mogelijk maakt om de herroeping elektronisch te melden, sturen we direct na ontvangst van uw melding een ontvangstbevestiging.
 • I-Focus zal alle door u gedane betalingen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop u de herroeping heeft gemeld, terugbetalen. Tenzij u akkoord gaat met een andere terugbetalingsmethode, zal I-Focus hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u heeft gebruikt. Deze terugbetaling is kosteloos voor u.
 • Als I-Focus aangeeft dat zij de kosten van terugzending zal dragen en indien u hebt gekozen voor een duurdere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft I-Focus de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

Bij I-Focus kunnen bepaalde producten en diensten van het herroepingsrecht worden uitgesloten, maar alleen als dit duidelijk is vermeld bij het aanbod of tijdig voor het sluiten van de overeenkomst. Dit omvat onder andere:

 • Producten of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van financiële marktschommelingen die buiten de invloed van I-Focus liggen en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
 • Overeenkomsten gesloten tijdens openbare veilingen.
 • Volledig uitgevoerde dienstenovereenkomsten als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming en u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd.
 • Pakketreizen, personenvervoer en dienstenovereenkomsten voor accommodatie met een specifieke datum of periode van uitvoering.
 • Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding met een specifieke datum of periode van uitvoering.
 • Op specificaties van de klant vervaardigde producten of producten die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 • Bederfelijke producten of producten met een beperkte houdbaarheid.
 • Verzegelde producten waarvan de verzegeling is verbroken om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne.
 • Producten die na levering onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
 • Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar de levering kan pas na 30 dagen plaatsvinden.
 • Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken na levering.
 • Kranten, tijdschriften of magazines, behalve abonnementen hierop.
 • Levering van digitale inhoud als u voorafgaand aan de levering niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de uitvoering voor het einde van de bedenktijd, tenzij u heeft erkend uw herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van uw toestemming, of als I-Focus nagelaten heeft deze verklaring te bevestigen.

 

Artikel 11 - Prijs en tarieven

Bij I-Focus zorgen we voor duidelijkheid en transparantie met betrekking tot onze prijzen:

 • Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod zullen de prijzen van onze aangeboden producten en diensten niet worden verhoogd, behalve als gevolg van veranderingen in de btw-tarieven.
 • In sommige gevallen, waarbij de prijzen van producten of diensten gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en de ondernemer hierop geen invloed heeft, kunnen we variabele prijzen hanteren. In deze gevallen zullen we bij het aanbod vermelden dat de prijzen richtprijzen zijn en dat ze onderhevig kunnen zijn aan schommelingen.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen die optreden na 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als de ondernemer hierover afspraken heeft gemaakt met de consument en als:
  • Deze verhogingen het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • De consument het recht heeft om de overeenkomst te beëindigen op de dag waarop de prijsverhoging van kracht wordt.
 • Alle prijzen die vermeld worden in het aanbod van producten of diensten zijn inclusief btw.

 

Het tarief is afhankelijk van het type begeleiding en wordt jaarlijks geindexeerd.

TarievenPrijs per uur of cheque 
Loopbaanbegeleiding met cheques40 euro per cheque 
Loopbaanbegeleiding zonder cheques80 euro per uur (werknemers)                  100 euro per uur (zelfstandigen) 
Studiekeuzebegeleiding80 euro per uurincl half uur gratis conclusiegesprek ouders
Hartcoherentietraining70 euro per uur 
Stress & Burn-out coaching70 euro per uur 
Therapie70 euro per uur 
Wandelcoaching70 euro per uur90 euro per 1,5u

 

 

Artikel 12 - Nakoming van de overeenkomst en extra garantie

Bij I-Focus staat de kwaliteit van onze producten en diensten voorop:

 • We garanderen dat onze producten en diensten voldoen aan de overeenkomst, aan de specificaties vermeld in het aanbod, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, en aan de geldende wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften op de datum van het sluiten van de overeenkomst. Als dat is overeengekomen, garanderen we ook dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Eventuele extra garantie die wordt verstrekt door de ondernemer, toeleverancier, fabrikant of importeur zal nooit afbreuk doen aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument heeft op grond van de overeenkomst, in het geval de ondernemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen.
 • Onder extra garantie verstaan we elke toezegging van de ondernemer, toeleverancier, importeur of producent waarbij aan de consument specifieke rechten of vorderingen worden toegekend die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen wanneer de ondernemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Bij I-Focus hanteren we de hoogste mate van zorg bij het verwerken en uitvoeren van uw bestellingen en serviceverzoeken:

 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan I-Focus heeft verstrekt.
 • We streven ernaar om geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk uit te voeren, maar in ieder geval binnen 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen. Als er vertraging optreedt in de bezorging of als een bestelling niet volledig kan worden uitgevoerd, wordt de consument hiervan binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling op de hoogte gesteld. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 • Na ontbinding volgens het vorige lid zal I-Focus de consument onmiddellijk terugbetalen.

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Bij I-Focus hanteren we duidelijke regels voor duurtransacties:

Opzegging:

 • Bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd, die betrekking hebben op de regelmatige levering van producten of diensten, kan de consument te allen tijde opzeggen volgens de overeengekomen opzeggingsregels met een opzegtermijn van maximaal één maand.
 • Overeenkomsten voor bepaalde tijd, die betrekking hebben op de regelmatige levering van producten of diensten, kunnen door de consument worden opgezegd tegen het einde van de overeengekomen termijn, met een opzegtermijn van maximaal één maand.
 • De consument kan de bovengenoemde overeenkomsten te allen tijde opzeggen zonder beperkingen met betrekking tot timing of procedure, en met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 • Overeenkomsten voor bepaalde tijd, die betrekking hebben op de regelmatige levering van producten of diensten, worden niet stilzwijgend verlengd voor een bepaalde duur.
 • In tegenstelling hiermee kunnen overeenkomsten voor bepaalde tijd, die betrekking hebben op de regelmatige levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften, stilzwijgend worden verlengd voor maximaal drie maanden. De consument kan deze verlengde overeenkomst opzeggen tegen het einde van de verlenging met een opzegtermijn van maximaal één maand.
 • Overeenkomsten voor bepaalde tijd, die betrekking hebben op de regelmatige levering van producten of diensten, kunnen alleen stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde tijd als de consument te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand. In het geval van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften kan de opzegtermijn maximaal drie maanden zijn.

Duur:

 • Als een overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar, kan de consument deze na een jaar opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand, tenzij redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 - Betaling

Bij I-Focus hanteren we de volgende betalingsvoorwaarden:

 • Tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, moeten de verschuldigde bedragen door de consument worden betaald binnen 14 dagen na het begin van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Voor diensten begint deze termijn op de dag na ontvangst van de bevestiging van de overeenkomst door de consument.
 • Bij verkoop van producten aan consumenten mag de ondernemer in zijn algemene voorwaarden nooit verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van het factuurbedrag. Als vooruitbetaling is overeengekomen, kan de consument geen enkel recht uitoefenen met betrekking tot de uitvoering van de betreffende bestelling of dienst(en) voordat de vooruitbetaling is ontvangen.
 • De consument is verplicht om eventuele onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan de ondernemer te melden.
 • Als de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij verplicht om na een herinnering van de ondernemer en na een termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Bij uitblijven van betaling binnen deze termijn is de consument wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag en kan de ondernemer buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, 10% over de volgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000, met een minimum van € 40. De ondernemer kan in het voordeel van de consument afwijken van deze genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

Bij I-Focus zetten we ons in om klachten snel en efficiënt af te handelen:

 • We beschikken over een duidelijk bekendgemaakte klachtenprocedure en zullen klachten volgens deze procedure behandelen.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij I-Focus.
 • Klachten die bij I-Focus worden ingediend, zullen binnen 14 dagen na ontvangst worden beantwoord. Als een klacht meer tijd vereist om te verwerken, zal I-Focus binnen deze 14 dagen een ontvangstbevestiging sturen en aangeven wanneer de consument een uitgebreider antwoord kan verwachten.
 • Als de consument een klacht heeft over een product, dienst of de service van I-Focus, kan deze klacht ook worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van I-Focus. De klacht wordt dan zowel naar I-Focus als naar relevante externe instanties gestuurd.
 • De consument dient I-Focus minstens 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de geschillenregeling.

 

Artikel 17 - Geschillen

Bij I-Focus streven we naar een soepele afhandeling van geschillen:

 • Op alle overeenkomsten tussen I-Focus en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Belgische recht van toepassing. Als I-Focus zijn activiteiten richt op het land waar de consument woont, kan de consument ook altijd een beroep doen op het dwingende consumentenrecht van zijn land.
 • Geschillen tussen de consument en I-Focus over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door I-Focus te leveren of geleverde producten en diensten kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als door I-Focus worden voorgelegd aan de CREAMY BV, gevestigd te Louis Schuermanstraat 2B, 9040 Gent, Belgie (www.creamy.be).

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en moeten schriftelijk worden vastgelegd of op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 19 - Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden treden pas in werking nadat ze op de juiste wijze zijn bekendgemaakt. In het geval van wijzigingen die tijdens de looptijd van een aanbod van toepassing zijn, zal altijd de bepaling die het meest voordelig is voor de consument gelden.

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: [naam ondernemer]

[geografisch adres ondernemer]

[e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [ aanduiding product ]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [ aanduiding digitale inhoud ]*

de verrichting van de volgende dienst: [ aanduiding dienst ]*,

herroept/herroepen*

c. Besteld op*/ontvangen op* [ datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten ]

d. [ Naam consumenten(en) ]

e. [ Adres consument(en) ]

f. [ Handtekening consument(en) ] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Wil je graag meer informatie?